SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Doğal kaynakların çevre ve enerji sorumluluğu bilinci ile etkin kullanımını sağlamak; amacıyla;
enerji verimliliğinin arttırılması, yenilebilir enerji kaynaklarının oluşturulması, kaynak tüketiminden
doğacak her türlü atıkların minimum seviyeye indirilmesi, kaynağında ayrıştırılması ve tehlikelilerin
çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi, ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak ve sürekli iyileştirmek,
çalışanlarımıza, misafirlerimize, tur operatörlerimize, tedarikçilerimize ve topluma çevre bilincinin
aşılanmasına katkıda bulunmak, politikamızı yaşam tarzı haline getirmek, hayatımızın her alanına
yayılması için uygulamalarımızın sürekliliğini sağlamak ve kamuoyu incelemesine açık tutmak
hedeflerimizdir.

Çalışanlarımızın eğitimlerini düzenli olarak sağlamayı, koşullarını sürekli iyileştirerek maruz
kalabilecekleri tehlike ve riskleri önceden tespit edip olası iş kazalarının ve meslek hastalıklarının
önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Yasal şartlar ve kendi şartlarımıza uyarak, ekip ruhu içerisinde insan sağlığını ve insan haklarını
korumak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek için, tüm çalışanlarımızı eğitimler
yardımıyla bilinçlendirerek kendilerinin, diğer çalışanların ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliklerinin
tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek, risk analizlerimizi gözden geçirerek önleme
kültürünü sürekli iyileştirmek iş sağlığı & güvenliği politikamızdır.

Irk, cinsiyet, engellilik gibi konularda ayrımcılığa fırsat vermeden, savunmasız grupların
istismarının önlenmesi için çalışmayı, ücret ve hizmet kalitesinin artırılması da dâhil olmak üzere turizm
tarafından yaratılan yerel istihdamın sayısını ve kalitesini arttırmayı hedeflemektedir.
Otelimiz, imkanları dahilinde herkes için erişilebilir turizm hizmetleri sunmayı taahhüt eder ve
erişilebilirlik düzeyi hakkında müşterileri ve paydaşlarını internet sitesi aracılığıyla açık ve doğru
şekilde bilgilendirir.

Kültürel mirasa fayda sağlamayı ve kültürel mirasa verilen zararı en aza indirmektir.
Satın alma politikamız yerel, çevreye duyarlı, adil ticarete dayalı ve verimli satın almaya
yöneliktir. Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlikle ilgili süreçlerini kontrol etmekteyiz.
Misafirlerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını önceden tespit ederek maksimum seviyede memnuniyet
sağlamaktır.

Bölge halkına sosyal ve ekonomik fayda sağlamayı ve halka olan olumsuz etkileri en aza
indirmektir.

Otelimiz, tanıtımda tüm kesimlere doğru bilgi verir. Tanıtımda her zaman gerçek görsel materyal
kullanır. İnternet sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve diğer basılı ve yazılı tanıtım kanallarında ve
pazarlama iletişiminde otelimiz, ürün ve hizmetleri açısından şeffaf ve gerçekçi bir yapıya sahiptir.
Bölgemizde, yerel istihdamı arttırmak, doğal yaşamı korumak ve zenginleştirmek için gerekli her
türlü önlemi alır, çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetleri kamuoyuyla paylaşırız.

 

Satın Alma Felsefesi ve Satın Alma Politikası
Bağımsızlığa Saygı ve İşbirliği ve Rekabet

Sürdürülebilirlik için çevreyi korumaya ve işletmemizin çevreye olan olumsuz etkilerini minimuma
indirmek, bulunduğumuz çevrenin, toplumun gelişimine katkıda bulunmak için satın almada
sürdürülebilirliği sağlamak öncelikli amacımızdır.

Tesisimize alınan yiyecek ve içecek maddelerinin üst kalite, amacına ve ilgili mevzuatlara uygun,
aynı zamanda yerel üretilmiş ürünlerden seçilmesine dikkat edeceğiz. İşletmemizin operasyonu
sırasında çevreye verdiği etkilerini sınırlamak ve en aza indirmek için, satın alma sırasında, fiyat,
kalite, uygunluk ile beraber aşağıdaki kriterleri değerlendirip, ürün satın alırken sadece satın alma
maliyetini değil, aynı zamanda yaşam boyu maliyetini göz önüne alacağız:

- Daha az enerji tüketen alet-ekipmanın, ürün tercihi,
- Daha az su tüketen alet-ekipmanın, ürün tercihi,
- Daha az atık üreten alet-ekipman, ürün ve hizmetlerin tercihi,
- Çevreye en az zarar veren malzemelerin tercihi,
- Otelimizde kullanılan Soğutma amaçlı gazların ömrü dolduktan sonra Çevre mevzuatına uygun
yeni soğutma makineleri ile değişimi
- Tedarikçilerimizle iletişime geçerek, sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin tedariki ile ilgili farkındalık
yaratılmasını sağlayacağız.

Kurumumuz tüm tedarik zincirinde sosyal sorumluluğunu yerine getirmek ve desteklemek için
sorumlu tedarik sağlamak için yerel/bölgesel tedarikçilerle birlikte çalışmaktadır. Hammadde ve
teknik tedarikçilerimizi, açık, eşit ve adil ticaret yoluyla güven ilişkilerini geliştirdiğimiz önemli
ortaklar olarak görüyoruz. Kurumumuz, aynı zamanda, toplumun güvenini kazanmak amacıyla,
tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere, tedarik zincirinde çevre, kalite, iş güvenliği ve insan
haklarını dikkate alarak Sürdürülebilir Yönetim Sistemini teşvik etmektedir.

 

ÇEVRE YÖNETİM POLİTİKASI

Çevrenin Korunmasına katkı sağlamak amacıyla,

• Çevreye ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde, sürekli gelişime inanan ve sürdürülebilir çevre inancıyla
faaliyetimizi gerçekleştirmekteyiz ve bunun devamlılığını sağlayacağız.
• Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak, çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en
aza indireceğiz.
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirecek, çevre mevzuatına ve idari düzenlemelere riayet edeceğiz.
• Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz olumsuz etkileri en aza
indireceğiz.
• Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları; çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz
ve toplum ile paylaşmayı, yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlayacağız.
• Çevresel duyarlılığı arttırmak için gerekli eğitimler düzenleyerek çalışanlarımızın çevre konusunda
bilgilenmelerini, bilinçlenmelerini ve motivasyonlarını sağlayacağız.
• Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için
çalışmalar yapacağız.
• Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmak ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri
uygulayacağız.
• Her departman faaliyeti sonrasında oluşabilecek çevresel riskler belirlenecek ve oluşan atıkları azaltmak adına
önlemler alacağız.
• Tesis geneli ve odalarda atıkların ayrıştırılması için çözümler üreteceğiz.
• Tesisimizde çıkan tehlikeli atıkların Çevre mevzuatı kapsamında bertarafını ve bunun bünyemizde sürekli
gerçekleştirilmesini sağlayacağız.
• Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kılmak amacı ile su ve elektrik tüketimlerimizi düzenli takip edip, aşırı
tüketimin önüne geçmek için koruyucu tedbirler alacağız.
• Aşırı kimyasal tüketimlerinin engellemek için, kimyasalların yeteri kadar kullanılması gerekliliği ile ilgili
personelimize eğitimler vermeye devam edeceğiz.
• Bahçe bakımında biyolojik mücadele yöntemlerine öncelik verip, su tasarrufu amacı ile damlama sulama
yöntemini uygulamaya devam edeceğiz.
• Oluşabilecek acil durumlar ve çevre felaketlerinin önüne geçmek amacı ile Acil Durum Müdahale Ekipleri ile

düzenli tatbikatlar yapacağız.
• Şuana kadar hayata geçirdiğimiz bir çok çevre duyarlılığı aktivitesini bundan sonrada sürekli kılmayı bir
görevden çok işletme politikamız olarak benimseyeceğiz.
• Çevre Yönetim Sisteminde sürekli iyileştirme yapacağız.
• Doğal Kaynaklarımızın Etkin Kullanımı ve Kirliliği Önleme mücadelesine devam edeceğiz.
• Sürdürülebilir Turizme Katkıda Bulunacağız.
• Personele ve misafirlere yönelik çevre bilincini artırmak için düzenli periyotlar halinde hatırlatıcı bilgiler
sunacağız.
• Personele yönelik çevre bilinçlendirme panoları ile duyurular yapmaya devam edeceğiz.
Çevreye göstermiş olduğumuz bu duyarlılığa, sizlerin de sahip çıkacağınızı, bizlere destek olup dünyamızı birlikte güzelleştireceğimizi umuyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Tesisimizde insan kaynakları politikası, adil, şeffaf ve söz hakkı tanıyan, çalışanların
potansiyellerini ortaya koyma fırsatları bulduğu, her bir çalışanın değer yaratarak
kurumumuzun geleceğine katkı sağladığı ve değer gördüğü, yüksek performanslı, gelişim
odaklı, her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen, firma ruhunu yansıtan bir şirket kültürü
ve bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü oluşturmayı hedefler.

Bu hedef doğrultusunda en değerli yetenekleri cezbetmek, geliştirmek ve muhafaza etmek için
3 ana başlıkta global insan kaynakları trendlerine uygun, adil, şeffaf ve birbiriyle entegre olmuş
uygulamalar benimser ve geliştirir. Bu sayede tercih edilen işveren olma ve en iyi iş yeri olma
yolunda hızlı adımlarla ilerlemeyi amaçlar. Kurumumuzun insan kaynakları; tüm birimlerle
stratejik iş ortağı yaklaşımıyla çalışan, şirket ve çalışan ihtiyaçlarını sürekli analiz eden, değer
yaratan ve değişen şartlara hızla adaptasyon sağlayan bir yönetim anlayışını benimser.

 

İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

Sürdürülebilir amaç ve faaliyetlerimiz doğrultusunda, uluslararası platformlarda benimsenmiş
insan haklarını ve buna dair belgeleri temel alıyoruz. Amacımız, insan haklarına gösterdiğimiz
saygıyı, çalışanlarımıza verdiğimiz değerle birlikte açıklamak, çalışanlarımız dahil tüm
paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde insan hakları odaklı yaklaşımımızı ortaya koymaktır.
Bu Politikaya, Uluslararası Haklar Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 1998
tarihli Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'nin içerdikleri de dahil
olmak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni de içine alan uluslararası insan hakları
ilkeleri rehberlik etmektedir.

Bir varlık olarak insanın en önemli misyonu insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı
duymak ve duyulmasını sağlamak, bu saygının yayılarak devam etmesine öncülük etmektir.
Tüm insanlar hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve
onurlu yaşama hakkına sahiptir.

Bütün iş süreçlerimizde temas kurduğumuz kişilere yönelik insan hakları risklerini iş risklerinin
bir parçası olarak tanımlıyor ve önlemek için gerekli özeni gösteriyoruz. Ticari faaliyetlerimiz
esnasında insan haklarına aykırı bir etki belirlememiz halinde, adil bir şekilde iyileştirme
sağlamayı veya iyileştirme için iş birliği yapmayı taahhüt ediyoruz.
İnsan Hakları Politikamız çerçevesinde tesis çatısı altında, din, dil, ırk, ulusal köken, etnik
köken, yaş, maluliyet, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş veya geçerli yasalarla korunan
diğer statüler gibi nedenlere bağlı ayrımcılığın, tacizin ve saygısızlığın olmadığı bir kurum
olmak için çalışıyoruz.

Tesisimizde kişisel özellikler ve statüye bakılmaksızın, saygısız veya uygunsuz davranışlara,
fiziksel veya sözlü tacize, şiddete adil olmayan işlemlere veya herhangi bir misillemeye
hoşgörü göstermiyoruz.

 

ÇEŞİTLİLİK VE DAHİL ETME

Birliktelik ilkemiz ışığında çalışanlarımız arasındaki farklılıkları zenginlik olarak görüyor,
çalışanlarımızın farklılıklarına bakılmaksızın tüm süreçlere dahil olmalarını destekliyor ve bu
farklılıkların tesisimizde korunması gereken temel değerler arasında olduğunu savunuyoruz.
Yetenek kazandırma, geliştirme ve yönetme gibi tüm İnsan Kaynakları uygulama ve
politikalarını fırsat eşitliği ilkesi üzerinden temellendiriyor, tüm çalışanların kişisel gelişimine
katkıyı eşit bir yaklaşımla sağlamayı hedefliyoruz.

 

ÇOCUK İŞ GÜCÜ

Tesisimizde Uluslararası Çalışma Örgütü standartları ile kanunlarla belirlenmiş işçi çalıştırma
kurallarına uyuyor ve işçi çalıştırma için belirlenen yaş sınırlamalarına riayet ediyoruz.

 

ZORLA ÇALIŞTIRMA VE İNSAN TİCARETİ

Tesisimizde olarak, borç ödeme amaçlı işçilik, askeri işçilik, modern kölelik, insan ticareti,
kaçak, mülteci, sigortasız çalıştırma gibi zorla ve yasa dışı çalıştırma uygulamalarının
tamamına karşı çıkıyoruz.

 

İŞ YERİ GÜVENLİĞİ

Her bir kurum çalışanının, başkalarının hak ve özgürlüklerine duyarlı olmak ve bu hak ve
özgürlükleri tehdit etmemek şartıyla istek ve ihtiyaçlarını dile getirme hakkı mevcuttur. Herkes,

yaşamını, hürriyetini ve kişisel güvenliğini devam ettirme özgürlüğüne sahiptir. Bu kapsamda
çalışanlarımızın herhangi bir tür zorlayıcı tutuma (fiziksel veya psikolojik) maruz kalmadığının,
kaba, insanlık dışı ve/veya onur kırıcı davranış veya cezaya tâbi tutulmadığının, kişisel
verilerinin korunduğunun, aksi söz konusu olduğunda bu mağduriyetin giderilmesi için tüm
yasal ve anayasal haklara sahip olduğunun güvencesini tüm çalışanlarımıza veriyoruz.
Herhangi bir ihlal yaşanması durumunda çalışanın onuruna, gizliliğine ve itibarına saygılı
olunacak şekilde kurum Etik İlkeleri Kurulu tarafından gerekli desteğin sağlanmasını esas
alıyoruz.

 

TOPLUM VE PAYDAŞLARLA BAĞLILIK

Çalışma koşullarını iyileştirmede, çevre duyarlılığında ve ilişki içerisinde bulunduğumuz
topluluklarla olan ilişkilerimizde yüksek standartlar benimsiyoruz. Bu standartlara uyum
konusundaki hassasiyetimizi tüm paydaşlarımızın da benimsemesi konusunda gerekli
sorumluluğu üstleniyoruz.

 

GÜVENLİ VE SAĞLIKLI İŞ YERİ

Yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına, yönetmeliklerine ve kurum içi gerekliliklere
uyarak güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamayı amaçlıyoruz. Herhangi bir kaza, yaralanma ve
sağlık sorunu oluşturabilecek riskleri tanımlayarak, bunları önleyici tedbirleri alıyoruz.

 

ÇALIŞMA SAATLERİ, ÜCRETLER VE ÖZLÜK HAKLARI

Kurum olarak, ücret politikası ve özlük haklarımızı sektörün dinamiklerini göz önüne alarak
rekabetçi bir bakış açısıyla tasarlıyoruz. Faaliyetlerimizi, geçerli yasalarda belirtilen ücret ve
çalışma saatleri kurallarıyla uyum içinde yürütüyor, iş-yaşam dengelerini göz önünde
bulundurarak çalışanlarımıza yeteneklerini ve potansiyellerini geliştirebilecekleri ve ilerleme
sağlayabilecekleri fırsatlar sunuyoruz.


Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız ve toplumla olan
ilişkilerimizde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne uygun olarak faaliyet
gösterilmesi ve paydaşlarımızın bu konuda hassas davranmaya teşvik edilmesi temel
prensibimizdir.

 

ENERJİ YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Turizm faaliyetleri ve idari faaliyetlere ilişkin enerji yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi
amacıyla yürüttüğü enerji yönetimi kapsamındaki ilgili iş süreçlerini kapsar.
Sürdürülebilir Yönetim Sistemimiz, kapsamı dâhilindeki faaliyetlerimizin standardına uygun
yürütülmesini garanti altına alır.

Sürdürülebilir Enerji Yönetimi ile uyumlu sistem kurulumu gerçekleştirmeyi ve sürekliliğini
sağlamayı Yasal gereklilikleri, sözleşmeler ile belirlenen yükümlülükleri ve teknik gereklilikleri tespit
ederek, uygun enerji yönetim sistemini oluşturmayı,
Satınalma süreçlerinin enerji verimliliği odağında gerçekleştirilmesi için gerekli prosedürlerle
uyumluluğunu sağlamayı,
Enerji Yönetim Sisteminin, sürekli gelişim stratejisi ile tüm kurumsal yönetim sistemlerine
entegre olmasını sağlamak ve gözden geçirme faaliyetlerini sürekli kılmayı,
Çevresel etkileri azaltmak amacıyla her yıl amaç ve hedef aksiyon planı ile enerji verimlilik
faaliyetleri planlamayı, uygulamayı, yenilenebilir enerji kaynakları için araştırma yapmayı,
Tesisimizde enerji tasarrufu cihaz, makine ve sistemleri kullanmayı,
Tesisimizde kişi başı elektrik ve yakıt tüketim miktarlarının azaltılmasına yönelik uygulamalar
yapmayı, Enerji yönetim ekibi kurarak, eğitim programları oluşturmayı taahhüt eder.

Her alanda erişilebilirlik standartlarının sağlamak,
- İşletmemizde engelleri kaldırmak için zorunlu asgari standartların yasalarla uygulamak,
- Ulaşılabilir turizm kapsamında, engelsiz, normal bir birey için sağlanabilen unsurların,
engelli bireyleri de kapsayacak şekilde düzenlemek
- Tesisimizin erişilebilirliği sağlayıcı hizmetleri gereği gibi verebilmesi için Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın amaçları doğrultusunda uygun nitelik ve miktarda finansal destek ve insan
kaynakları yaratmak
- Engelli bireylerimizi tesisimizde sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak için sürekli
iyileştirme çalışmaları yapmak

 

Herkesle Aynı Ortamda Erişilebilir Tatil

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü
psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.
Bunu sağlamak için;

- Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı
hassasiyeti bekleriz.
- İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça
ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.
- Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.
- Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.
- Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili
projelere destek veririz.
- Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otelyönetimine bilgi verir, gerekli
görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.

 

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

- Cinsiyett farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
- Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
- Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
- Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
- Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
- Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
- İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
- Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
- Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz
kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve
varlıklarını destekleriz.

KEFİ BEACH HOTEL -MİSAFİR ANKETİ

https://forms.gle/sUzbvuYYHs4bMGrX7

Sürdürülebilirlik raporumuz için lütfen tıklayınız.